Vizsgabizottsági tagi pályázat

Pályázati felhívás
a Kisalföldi Független Vizsgaközpontjának
Vizsgabizottsági (mérési, ellenőrzési, értékelési) tagi névjegyzék kialakításához

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. nyarán megalakul Vizsgaközpontunk. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírásásával kapcsolatban.

Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgabizottsági (ellenőrzési, mérési és értékelői) tagi feladatokra szakértőket keres.

A Vizsgaközpont akkreditációjához szükséges, hogy az általa vizsgáztatni kívánt szakmákban és szakképesítésekben rendelkezzen vizsgabizottsági (ellenőrzési, mérési és értékelői) tagi névjegyzékkel.

A Vizsgaközpontja önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket ellenőrzési, mérési és értékelői tevékenységek ellátására.

A névjegyzék kialakítása után a vizsgaközpontunk képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi vizsgabizottsági (ellenőrzési, mérési és értékelői) tagi felkérésnek és megbízásnak.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

272. § (1) A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek

a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

(2) A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja el.

(3) A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.

(4) A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei a következők:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az Szkr. 134. § (2) és (3) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak megfelelő szakmai végzetséggel rendelkezik, azaz:

a)       szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
b)      az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel,
c)       legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik továbbá
d)      igazolt 3 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott területen

Emellett még szükséges:

e)      Hiánytalan pályázati dokumentáció
f)        A Pályázó adatlapjában szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése

A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottsági értékelési feladatokat ellátó tagja az (a) és (b) pontban meghatározott végzettséggel kell hogy rendelkezzen.

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. (Szkr. 272. § (4)).

.

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja

Feladatai:
 • a szakmai vizsga megkezdése előtt
  • ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
  • a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,
 • vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
 • ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
 • tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
 • gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.
Az ellenőrzési adatbázisba bekerülés feltételei:
 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.
Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele
 • A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.

.

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja

Feladatai
 • lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,
 • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit.
 • átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját
A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:
 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.
Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele
 • A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

.

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja

Feladata
 • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.
Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei
 • A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.
Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele
 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok megfelelő kitöltéséhez az alábbiak szükségesek:

 • A pályázó teljeskörűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.
 • A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.
 • A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont emailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótolandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt annak utólagos megküldésére.)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

palyazat@kisalfoldivizsgakozpont.hu

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

Az AVDH felhasználói tájékoztató itt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu)

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatosan

A benyújtott pályázatok elbírálása évente minimum két alkalommal, februárban és szeptemberben történik.

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

Pályázati adatlap letöltése MÉRÉSI feladatot ellátó tag részére >>>

Pályázati adatlap letöltése ELLENŐRZÉSI feladatot ellátó tag részére >>>

Pályázati adatlap letöltése ÉRTÉKELÉSI feladatot ellátó tag részére >>>

Pártatlansági és összeférhetetlenségi nyilatkozat letöltése >>>